“Koershouden en niet verslappen”

Vandaag heeft Staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer het kortingspercentage in de derde periode en een voorstel voor aanpassing van het jongveegetal bekend gemaakt. Het kortingspercentage in de derde periode (juli/augustus) wordt niet verhoogd tot 20%, maar vastgesteld op 12%. De ambitie is om dit percentage …

Uitstel beschikking heffing of bonus

In het geval een zienswijze van de fosfaatrechten nog in behandeling is, zal ZuivelNL nog geen heffing of bonus vaststellen. Er wordt dan geen beschikking over de afgelopen periode verstuurd. Afhankelijk van de voortgang van het dossier kan dit in een later stadium alsnog gebeuren.

Fosfaatreductie door varkenshouderij

De varkenshouderij levert eenmalig inspanning om dit jaar 1 miljoen kilo fosfaat te reduceren. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij hebben in het kader hiervan een fosfaatreductieplan uitgewerkt. Het ministerie van EZ heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Het fosfaatreductieplan is vastgelegd in de Regeling Fosfaatreductie Varkenshouderij. Door deelname aan deze …

Fosfaatreductieplan in bepaalde gevallen buiten werking!

Op 4 mei 2017 zijn de uitspraken van de voorzieningenrechter op de door boeren aangespannen kortgedingprocedures gepubliceerd. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven die vóór 2 juli 2015 hebben geïnvesteerd in grond en/of stallen om hun bedrijf uit te breiden en hun veestapel op 2 juli 2015 nog niet op …