Wnb-aanvragen aanvullen

Bezwaar tegen vergunning of vernietigde vergunning

In het geval tegen een Wnb-aanvraag bezwaar is aangetekend, zal aan de aanvrager de mogelijkheid worden geboden om de aanvraag aan te vullen. Maak van deze mogelijkheid (al dan niet met het vragen van uitstel van aanvulling) gebruik, omdat er dan geen extra leges in rekening wordt gebracht. Het is niet noodzakelijk om eerst bericht van de provincie af te wachten, er kan ook op eigen initiatief worden gevraagd om aanvullingen op de aanvraag te doen.

De referentiesituatie wordt nu niet meer bepaald op grond van de Gecombineerde opgave 2012-2014, maar op de milieuvergunde situatie uit 1994, 2000 of 2004. De dieren die toen zijn vergund, vormen het uitgangspunt voor de aanvraag (tenzij daarna een lager dieraantal is vergund). In de beoogde situatie mag er geen toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur plaatsvinden. De uitstoot van het bedrijf nu mag dus niet hoger zijn dan de uitstoot van het bedrijf in (meestal) het jaar 1994.

Geen definitieve vergunning
Wanneer er geen bezwaar tegen een lopende aanvraag is ingediend, maar er ook nog geen definitieve vergunning is afgegeven, moet de aanvraag ook worden aangevuld.

De AERIUS-Calculator (programma waarmee de uitstoot van stikstof van het bedrijf kan worden berekend) is per 15 oktober 2020 herzien. De berekening die hoort bij de lopende aanvragen moet opnieuw door dit programma worden berekend.

Ook vraagt de provincie om bij de aanvullingen vervoersbewegingen in kaart te brengen. De uitstoot van NOx door bijvoorbeeld het gebruik van de tractors of het aan laten voeren van brok moet worden meegenomen in de berekening van het totale effect van het bedrijf op de natuur.

Nieuwe Wnb-aanvraag starten
In het geval er voor het eerst een aanvraag wordt gestart, kan meteen alle nodige informatie bij de aanvraag worden meegenomen.