Nieuw beleid m.b.t. knelgevallenvoorziening

De minister heeft op 16 mei 2018 meer bekend gemaakt over het beleid ten aanzien van de knelgevallenvoorziening.

Starters
De minister overweegt om de regeling aan te passen over het vereiste dat er werd gemolken op 2 juli 2015 om in aanmerking te komen als knelgeval. Als de Europese Commissie hier ook meer instemt kunnen starters die op de peildatum uitsluitend jongvee hadden in aanmerking komen voor een verhoging van 50% van het verschil tussen de toegekende fosfaatrechten en het aantal kilogrammen fosfaat dat redelijkerwijs geproduceerd had kunnen worden met de op 2 juli 2015 aanwezige stalcapaciteit voor melkvee.

Bedrijven met een gewijzigde rechtsvorm
Bij de bedrijven waar zich voor 2 juli 2015 een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan, is een enkele keer de rechtsvorm gewijzigd. In bepaalde communicatie is het beeld gewekt dat deze bedrijven daardoor niet in aanmerking komen voor de knelgevallenvoorziening. Als er nog steeds één van de oorspronkelijke landbouwers zeggenschap heeft over het bedrijf, kan het bedrijf wél in aanmerking komen als knelgeval.

Onomkeerbare financieringsverplichtingen
De minister komt níet tegemoet aan de ondernemers die onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan in nieuwe dan wel grotere stallen. Deze categorie is namelijk onvoldoende af te bakenen en waarschijnlijk te omvangrijk. De minister doet een beroep op de banken om tot het uiterste te gaan om deze ondernemers te ondersteunen en zich in te spannen om toekomstgerichte bedrijven niet noodgedwongen te laten stoppen.

Biologische bedrijven
Biologische bedrijven vallen ook onder het fosfaatrechtenstelsel. Voor deze bedrijven is er dus geen vrijstelling.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2018/05/16/kamerbrief-over-impact-fosfaatrechtenstelsel-op-bedrijfsniveau