Knelgevallen samengevat

Ken je recht! Een – zo kort mogelijke (!) – samenvatting van de knelgevallen.

1. ziekte of overlijden
2. ziekte/overlijden mede-ondernemer, bloed-/aanverwantschap 1e graad
3. diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
4. vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
5. bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.

Let op, op 2 juli 2015 moet met melkvee minimaal 5% minder fosfaat zijn geproduceerd dan zonder deze omstandigheid.

6. Nieuw gestarte bedrijven
– omgevingsvergunning/melding vóór 2 juli 2015;
– onomkeerbare financiële verplichtingen vóór 2 juli 2015;
– tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 gestart met melkproductie;
– op 1 januari 2018 minimaal 15 melkkoeien;
– geen bedrijfsovername tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan mogelijk een verhoging van de fosfaatrechten. Die verhoging is verschil tussen werkelijke fosfaatproductie en de stalcapaciteit op 2 juli 2015. Verhoging is maximaal 50% van dit verschil, met een drempel van 10%.

7. Buitengewone situatie door realisatie natuurgebied/publieke infrastructuur
– minimaal 5% minder fosfaatrechten toegekend gekregen doordat er minder landbouwgrond in gebruik was en/of kleinere veestapel door een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject;
– ongewone en tijdelijke situatie.

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan ontvang je volledige compensatie.

Bovenstaande knelgevallen kun je melden bij RVO nadat je de fosfaatbeschikking hebt ontvangen, voor 1 april 2018.