Betalingsregeling bij toewijzing lichte toets

Ik heb een verzoek gedaan om een lichte toets (en dit is toegewezen.) Wat is nu het beleid van RVO?

De geldsommen van de afgelopen periodes zullen alsnog worden opgelegd/geïnd. Er kan wel een betalingsregeling worden getroffen.

Deze betalingsregeling houdt in dat bij iedere betaling van het melkgeld van de zuivelfabriek maximaal 50% van dit bedrag wordt ingehouden, totdat het hele bedrag aan opgelegde geldsommen is voldaan.

Als je van mening bent dat in jouw geval sprake is van een individuele en buitensporige last, kan dit worden aangegeven in een bezwaarschrift tegen de nog op te leggen geldsommen. Er moet dan sprake zijn van een “zeer nijpende situatie in vergelijking met andere melkveehouders als gevolg van de te realiseren reductiedoelstelling, en er tevens bijzondere omstandigheden zijn die meebrengen dat u onevenredig wordt getroffen. Het gaat dan om meer omstandigheden dat alleen het aangegaan zijn van een (forse) investeringsverplichting.”